Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

Rozwijanie edukacji o pracy samorządowej wszystkich szczebli w Polsce przez Parlament Szkolny w Wielogłowach.

Zapoznaliśmy się już pracą samorządu gminnego uczestnicząc w sesji Rady Gminy Chełmiec. Poznaliśmy pracę samorządu powiatu uczestnicząc w lekcji samorządowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Teraz czas na poznanie pracy samorządu Województwa Małopolskiego. Aby poznać prace sejmiku małopolskiego wybieramy się na sesje sejmiku do Krakowa, wcześniej jednak musimy sobie utrwalić kilka widomości o pracy tego ważnego organu samorządowego.
Jak wiemy od 1 stycznia 1999r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego.
Władza stanowiąca i kontrola Władza wykonawcza
SAMORZĄD GMINY Rada Gminy Wójt, burmistrz, prezydent
SAMORZĄD POWIATOWY Rada Powiatu Zarząd powiatu ze starostą na czele
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Sejmik województwa Zarząd województwa na czele, którego stoi marszałek województwa

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa małopolskiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, V kadencja Sejmiku, trwa w latach 2014–2018.
Sejmik Województwa Małopolskiego składa się z 39 radnych, wybieranych w województwie małopolskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata.
Siedzibą sejmiku województwa jest Kraków.
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego jest Urszula Nowogórska

1

Z zawodu pielęgniarka, pochodzi z Limanowej, pracuje w Urzędzie Gminy Limanowa, Inspektor IFE, Radna z listy wyborczej KW Polskie Stronnictwo Ludowe.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
Do zadań Sejmiku należą:
• uchwalanie statutu województwa,
• określanie strategii rozwoju regionu, planów regionalnych,
• wieloletnich programów wojewódzkich,
• wybór, odwoływanie i kontrola Zarządu Województwa,
• zarządzanie wojewódzkimi finansami i mieniem województwa,
• określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa,
• podejmowanie decyzji dotyczących współpracy zagranicznej na poziomie regionalnym.
Sejmik wybiera ze swojego grona, czyli 39 radnych: przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących. Powołuje, również stałe i doraźne komisje do wykonania określonych zadań. Obecnie działa 14 komisji.
 Komisja Budżetu, Mienia i Finansów
 Komisja ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii
 Komisja ds. Strategii Karpackiej
 Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą
 Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 Komisja Główna
 Komisja Kultury
 Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
 Komisja Ochrony Zdrowia
 Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej
 Komisja Rewizyjna
 Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
 Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą
 Komisja Statutowo-Prawna
Zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych pracy sejmiku, jego komisji oraz klubów radnych zajmuje się Kancelaria Sejmiku.
Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
Jednym z przedstawicieli naszego okręgu wyborczego do Sejmiku Małopolskiego jest: Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest Witold Kozłowski, nauczyciel, pochodzący z Krościenka pracujący, jako sekretarz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, od wielu lat czynnie działający w strukturach samorządowych województwa.

2

Do innych radnych wybranych w 2014 r. z naszego okręgu wyborczego, czyli miasta Nowy Sącz, powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego należą: Paweł Śliwa (PiS) Grzegorz Biedroń (PiS) Leszek Zegzda (PO) Urszula Nowogórska (PSL) Stanisław Pasoń (PSL).

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zarząd województwa jest organem wykonawczym.
W jego skład wchodzi 5 osób: marszałek, dwóch wicemarszałków i dwaj członkowie zarządu.
Zarząd Województwa jest wybierany przez Sejmik Województwa. Zarząd województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Jest sprawnym i skutecznym urzędem regionalnej administracji publicznej, realizującym we współpracy z partnerami ustawowe i własne zadania na rzecz rozwoju Małopolski.
Marszałkiem województwa małopolskiego jest Jacek Krupa.

3

Pochodzi ze Skawiny, jest absolwentem marketingu i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1990 - 1998 był burmistrzem Skawiny. Potem przez cztery lata pracował, jako wicestarosta krakowski, a od 2002 do 2005 był starostą powiatu krakowskiego. 9 listopada 2015 r. Pan Jacek Krupa decyzją radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego został powołany na stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego. https://www.malopolska.pl/samorzad/zarzad/lista-czlonkow-zarzadu/jacek-krupa
Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów. Marszałek organizuje pracę zarządu województwa, kieruje bieżącymi sprawami województwa, reprezentuje województwo na zewnątrz, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.
Wicemarszałkami województwa są: Wojciech Kozak i Stanisław Sorys. Członkami zarządu są: Grzegorz Lipiec i Leszek Zegzda.
Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, a w szczególności wykonuje uchwały sejmiku województwa, gospodaruje mieniem województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego składa się z departamentów:
Departament Audytu i Kontroli
Departament Budżetu i Finansów
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Departament Funduszy Europejskich
Departament Inwestycji Strategicznych
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Marki Małopolska
Departament Organizacji
Departament Polityki Regionalnej
Departament Rolnictwa i Geodezji
Departament Rozwoju Gospodarczego
Departament Środowiska
Departament Transportu i Komunikacji
Departament Turystyki i Sportu
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

oraz czterech wyodrębnionych komórek organizacyjnych:
Kancelaria Sejmiku
Kancelaria Zarządu
Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
Biuro Cyfryzacji

Z upoważnienia Marszałka koordynacją działalności wszystkich Departamentów kieruje Sekretarz Województwa - Wojciech Szczepanik. Koordynuje realizację uchwał Sejmiku i Zarządu wykonywanych przez wszystkie Departamenty.
Ważna funkcje spełnia też Skarbnik Województwa - Marta Tylek. Skarbnik prognozuje oraz koordynuje i nadzoruje politykę finansową Województwa oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.

54

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1155766
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
476
3825
5533
1155766

Twoje IP: 18.204.55.168
2020-08-04 06:15