Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

Rozwijanie edukacji o pracy samorządowej wszystkich szczebli w Polsce przez Parlament Szkolny w Wielogłowach.

Zapoznaliśmy się już pracą samorządu gminnego uczestnicząc w sesji Rady Gminy Chełmiec. Poznaliśmy pracę samorządu powiatu uczestnicząc w lekcji samorządowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Teraz czas na poznanie pracy samorządu Województwa Małopolskiego. Aby poznać prace sejmiku małopolskiego wybieramy się na sesje sejmiku do Krakowa, wcześniej jednak musimy sobie utrwalić kilka widomości o pracy tego ważnego organu samorządowego.
Jak wiemy od 1 stycznia 1999r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego.
Władza stanowiąca i kontrola Władza wykonawcza
SAMORZĄD GMINY Rada Gminy Wójt, burmistrz, prezydent
SAMORZĄD POWIATOWY Rada Powiatu Zarząd powiatu ze starostą na czele
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Sejmik województwa Zarząd województwa na czele, którego stoi marszałek województwa

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa małopolskiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, V kadencja Sejmiku, trwa w latach 2014–2018.
Sejmik Województwa Małopolskiego składa się z 39 radnych, wybieranych w województwie małopolskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata.
Siedzibą sejmiku województwa jest Kraków.
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego jest Urszula Nowogórska

1

Z zawodu pielęgniarka, pochodzi z Limanowej, pracuje w Urzędzie Gminy Limanowa, Inspektor IFE, Radna z listy wyborczej KW Polskie Stronnictwo Ludowe.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
Do zadań Sejmiku należą:
• uchwalanie statutu województwa,
• określanie strategii rozwoju regionu, planów regionalnych,
• wieloletnich programów wojewódzkich,
• wybór, odwoływanie i kontrola Zarządu Województwa,
• zarządzanie wojewódzkimi finansami i mieniem województwa,
• określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa,
• podejmowanie decyzji dotyczących współpracy zagranicznej na poziomie regionalnym.
Sejmik wybiera ze swojego grona, czyli 39 radnych: przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących. Powołuje, również stałe i doraźne komisje do wykonania określonych zadań. Obecnie działa 14 komisji.
 Komisja Budżetu, Mienia i Finansów
 Komisja ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii
 Komisja ds. Strategii Karpackiej
 Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą
 Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 Komisja Główna
 Komisja Kultury
 Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
 Komisja Ochrony Zdrowia
 Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej
 Komisja Rewizyjna
 Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
 Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą
 Komisja Statutowo-Prawna
Zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych pracy sejmiku, jego komisji oraz klubów radnych zajmuje się Kancelaria Sejmiku.
Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
Jednym z przedstawicieli naszego okręgu wyborczego do Sejmiku Małopolskiego jest: Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest Witold Kozłowski, nauczyciel, pochodzący z Krościenka pracujący, jako sekretarz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, od wielu lat czynnie działający w strukturach samorządowych województwa.

2

Do innych radnych wybranych w 2014 r. z naszego okręgu wyborczego, czyli miasta Nowy Sącz, powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego należą: Paweł Śliwa (PiS) Grzegorz Biedroń (PiS) Leszek Zegzda (PO) Urszula Nowogórska (PSL) Stanisław Pasoń (PSL).

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zarząd województwa jest organem wykonawczym.
W jego skład wchodzi 5 osób: marszałek, dwóch wicemarszałków i dwaj członkowie zarządu.
Zarząd Województwa jest wybierany przez Sejmik Województwa. Zarząd województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Jest sprawnym i skutecznym urzędem regionalnej administracji publicznej, realizującym we współpracy z partnerami ustawowe i własne zadania na rzecz rozwoju Małopolski.
Marszałkiem województwa małopolskiego jest Jacek Krupa.

3

Pochodzi ze Skawiny, jest absolwentem marketingu i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1990 - 1998 był burmistrzem Skawiny. Potem przez cztery lata pracował, jako wicestarosta krakowski, a od 2002 do 2005 był starostą powiatu krakowskiego. 9 listopada 2015 r. Pan Jacek Krupa decyzją radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego został powołany na stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego. https://www.malopolska.pl/samorzad/zarzad/lista-czlonkow-zarzadu/jacek-krupa
Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika oraz Dyrektorów Departamentów. Marszałek organizuje pracę zarządu województwa, kieruje bieżącymi sprawami województwa, reprezentuje województwo na zewnątrz, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.
Wicemarszałkami województwa są: Wojciech Kozak i Stanisław Sorys. Członkami zarządu są: Grzegorz Lipiec i Leszek Zegzda.
Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, a w szczególności wykonuje uchwały sejmiku województwa, gospodaruje mieniem województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego składa się z departamentów:
Departament Audytu i Kontroli
Departament Budżetu i Finansów
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Departament Funduszy Europejskich
Departament Inwestycji Strategicznych
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Marki Małopolska
Departament Organizacji
Departament Polityki Regionalnej
Departament Rolnictwa i Geodezji
Departament Rozwoju Gospodarczego
Departament Środowiska
Departament Transportu i Komunikacji
Departament Turystyki i Sportu
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

oraz czterech wyodrębnionych komórek organizacyjnych:
Kancelaria Sejmiku
Kancelaria Zarządu
Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
Biuro Cyfryzacji

Z upoważnienia Marszałka koordynacją działalności wszystkich Departamentów kieruje Sekretarz Województwa - Wojciech Szczepanik. Koordynuje realizację uchwał Sejmiku i Zarządu wykonywanych przez wszystkie Departamenty.
Ważna funkcje spełnia też Skarbnik Województwa - Marta Tylek. Skarbnik prognozuje oraz koordynuje i nadzoruje politykę finansową Województwa oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.

54

Wywiad z wieloletnim Dyrektorem Szkoły w Wielogłowach,
Panem Januszem Bielcem, przeprowadzony przez Marszałka Parlamentu,
Karola Kołata

- Dzień dobry, Panie Dyrektorze. W związku ze zbliżającym się Świętem Szkoły, chciałbym zadać Panu kilka pytań. Do tej rozmowy wybrałem właśnie Pana jako wieloletniego dyrektora naszej szkoły i, jak się domyślam, pomysłodawcę nadania imienia naszej szkole.

- Jeżeli chodzi o pomysł nadania imienia tej szkole, to rzeczywiście, kiedy przyszedłem tutaj, do tej szkoły w 1991r. gdy wygrałem konkurs, to myślałem nad nadaniem imienia szkole, z tym, że wcześniej, już zanim pojawiłem się w tej szkole, był pomysł nadania imienia. Z tą inicjatywą wyszła najprawdopodobniej emerytowana nauczycielka historii, Pani Bożena Czubaj. Tym pomysłem na patrona był właśnie gen. Józef Giza. Powiem tak, że zanim poznałem propozycję nauczycieli, miałem własną taką propozycję, ale nawet się z nią specjalnie nie ujawniałem, bo doszedłem później do wniosku, że lepszy jest patron lokalny, taki który po prostu wiąże ludzi, miejscowe społeczeństwo, niż jakiś inny wielki patron, nawet z pierwszych stron gazet, który być może nie trafiłby do wszystkich.

- Czy z nadaniem szkole imienia wiążą się jakieś procedury?

- Tak. Wtedy te procedury były inne, w tej chwili są troszeczkę inne. Wtedy, aby szkoła mogła mieć nadane imię, wcześniej musiała być jakaś grupa inicjatywna, która zaproponowała to imię. Tutaj była to rada pedagogiczna, najprawdopodobniej Pani Bożena Czubaj, która zaproponowała gen. Józefa Gizę. Rada Pedagogiczna się na to zgodziła, później przedstawialiśmy tę propozycję radzie szkoły, bo wtedy rada szkoły już funkcjonowała (nie mylić z radą rodziców) no i później, ponieważ szkoły były pod opieką kuratorium, nie była to wtedy jeszcze szkoła samorządowa, dlatego na ten temat musiało się wypowiedzieć kuratorium i ono wyraziło zgodę na tego patrona. Czyli rada pedagogiczna, następnie rada szkoły, jeszcze wtedy głos miał samorząd uczniowski, a na końcu Kuratorium Oświaty.

- Kto Pana wspierał w tych działaniach?

- To znaczy jeżeli chodzi o sprawy proceduralne, czyli napisanie pisma, pilnowanie tych procedur, to zawsze rola dyrektora szkoły. Natomiast jeżeli chodzi później już o całą oprawę, przygotowanie uroczystości z okazji nadania szkole imienia, no to wiadomo, że wszyscy byli w to zaangażowani: nauczyciele, młodzież, uczniowie, no i rodzice bardzo się wtedy zaangażowani, inaczej niż teraz.

- Jak wyglądało nadanie szkole imienia.

- Nadanie imienia ,jak wiadomo, to wielka uroczystość. Podczas tej uroczystości było odczytanie aktu nadania imienia, jeżeli dobrze pamiętam tą osobą był przedstawiciel kuratorium, nie jestem w stanie w tym momencie przypomnieć sobie dokładnie, ale na pewno był to pracownik Kuratorium Oświaty Nowosądeckiego, wtedy jeszcze.

- Czy zna Pan rodzinę gen. Józefa Gizy?

- Tak. Przez te lata miałem przyjemność poznać rodzinę gen. Gizy. Wielokrotnie się z nimi widywałem, wielokrotnie miałem wiele wspólnych działań tutaj z rodziną; np. z Panem Jerzym Gizą wspólnie projektowaliśmy sztandar tej szkoły podstawowej i gimnazjum; z Panią Marią Gizą prawie równolegle wpadliśmy na pomysł założenia fundacji, która wspierałaby młodzież stypendiami. Tak że cały czas z rodziną Gizów miałem do czynienia. Poza tym wielokrotnie byłem na spotkaniach poświęconych pamięci gen. Józefa Gizy, w których brała udział również i rodzina.

- Czy z perspektywy tych 24. lat uważa Pan, że był to dobry wybór -nadanie szkole imienia gen. Józefa Gizy?

- Tak jak już powiedziałem odpowiadając na pierwsze pytanie- był to na pewno dobry wybór, ponieważ na pewno większą wartość, przynajmniej moim zdaniem, mają patronowie, którzy są silnie związani ze środowiskiem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że uczniowie patrzą na patrona, którym powiedzmy jest Mikołaj Kopernik, który na pewno był wybitnym Polakiem, który wiele wniósł w naukę światową i rozsławił Polskę. Tylko ten przykładowy Mikołaj Kopernik jest bardzo daleko nas, podobnie jak inne postacie historyczne. Natomiast gen. Józef Giza, dość że jest bohaterem, to pochodzi z tego środowiska, tu mieszka jego rodzina. Pan Stanisław zmarły przed dwudziestu paru laty, również należał do jego rodziny, więc krewni patrona mieszkają w samych Wielogłowach. Dlatego dobrze jest mieć takiego patrona lokalnego, ponieważ pozostali widzą, że wybitne jednostki mogą się wywodzić nawet z takich małych środowisk i że zostanie w przyszłości patronem nie jest takie nieosiągalne. Tak więc wydaje mi się, że patron lokalny to bardzo dobry pomysł.

-Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę i poświecony mi czas.

Chwała Bohaterom! Cześć Męczennikom!

Przełom sierpnia i września to szczególny czas w historii Polski. Wspominamy wtedy wielkie i jednocześnie tragiczne rocznice – agresji Niemiec Hitlerowskich na Polskę (01.09.1939) i napaści Rosji Sowieckiej na ludność i ziemie II Rzeczypospolitej (17. 09.1939). Rocznice te są nagłaśniane i od pewnego czasu nazywane poprawnie, zgodnie z prawdą historyczną, w mediach publicznych, upamiętniane w szkołach i innych instytucjach państwowych. Szacunek ludziom, którzy zginęli, byśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, okazujemy różnie, sposobów jest naprawdę wiele: może to być okolicznościowa akademia, krótki apel, chociażby wspomnienie, gazetka ścienna czy okazanie czci symbolom narodowym: prawidłowo rozpostartej fladze, godłu, odśpiewanie hymnu, którego strofy i refren przecież wszyscy znamy, w pozycji na baczność, bez wygłupów!
Bohaterów można uczcić w sposób bardziej zaangażowany i tu okazji również nie brakuje. Społeczność parafii Wielogłowy od kilkunastu lat każdego 31. 08., w przededniu rocznicy wybuchu wojny, organizuje Drogę Krzyżową na górę Kożuch w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej. W tej drodze, pod górę, idą i modlą się wierni niosąc brzozowy Krzyż, który, jak wszyscy wiemy, jest symbolem śmierci Jesusa Chrystusa, ale też symbolem Zmartwychwstania, a więc Odrodzenia, nadziei na przyszłość tę bliższą i tę odległą. Alegorii brzozy w polskiej kulturze chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć.
Od wielu lat w tej drodze kroczy sztandar naszej szkoły, niesiony dzielnie przez młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum. Niesiony dumnie, w białych rękawicach i z biało-czerwona szarfą na piersi, bo na sztandarze srebrny Orzeł ze złotą koroną i srebrny krzyż VIRTUTI MILITARI, a wokół niego napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, PRACA.
Zwieńczeniem uroczystości na szycie góry jest apel poległych, uroczyste odczytanie nazwisk żołnierzy poległych za ojczyznę w celu uczczenia ich pamięci (za słownikiem języka polskiego). Ostatnim przywoływanym w apelu 31 sierpnia na Kożuchu jest patron naszej szkoły, Generał Józef Giza, Bohater I i II wojny światowej, który przeżył konflikt zbrojny, ale ze względu na zły stan zdrowia w sierpniu 1945r. złożył dowództwo i do chwili swej śmierci w 1965r. przebywał na emigracji w Londynie. W tym roku po apelu przedstawiciele Parlamentu Szkoły w Wielogłowach oraz uczniowie szkoły z Librantowej złożyli biało-czerwone wiązanki pod wizerunkiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w hołdzie wszystkim ofiarom wojny i prześladowanym w czasie reżimu komunistycznego w Polsce.
Jeszcze w tym roku, parę dni później, mieliśmy (parlamentarzyści i nauczyciele) okazję po raz pierwszy wziąć udział i innej uroczystości patriotycznej- 78. rocznicy Bitwy o Wał Radłowski. Radłów jest niewielkim miastem położonym w powiecie tarnowskim, cóż więc nas łączy z tym miejscem? Otóż w pierwszych dniach wojny, w walce o Wał Radłowski, zginał najstarszy syn patrona naszej szkoły – kapitan Mieczysław Giza. Liczył zaledwie dziewiętnaście lat, ale jako absolwent Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie wziął udział w kampanii wrześniowej i zginął w pierwszych dniach wojny. Jego imię i nazwisko wyryto na Pomniku Bohaterów Września wzniesionym na radłowskim cmentarzu obok 241 innych imion i nazwisk żołnierzy poległych w tej walce. W tej uroczystości również towarzyszył nam sztandar szkoły, była biało-czerwona wiązanka i apel poległych. I znów w Radłowie kapitan Mieczysław Giza został przywołany imiennie, ale tym razem jego nazwisko otwierało apel poległych. Ojciec i syn, dwaj żołnierze, dla których wolność Polski była najwyższym prawem!
Historycy i inni, często niepytani o zdanie, rodacy różnie oceniają wydarzenia sprzed lat, zwłaszcza te dotyczące XX wieku i inicjatyw, które miały przynieść Polsce wymarzoną wolność, w pełnym tego słowa znaczeniu. Zdarza się, że pod wpływem ich opinii zaczynamy się wahać w moralnej ocenie tego, co wydarzyło się w minionym wieku, czego może sami byliśmy świadkami lub uczestnikami, przeszłości z opowieści naszych rodziców, dziadków, utrwalonej w zakazanych lekturach i prasie czytanej w drugim obiegu.
Jesteśmy ludźmi! Nie pozwólmy, by inni myśleli za nas, byśmy zaczęli myśleć tak o sobie, by inni o nas tak mówili.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg 022.jpg


Beata Szarata

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1711310
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
308
6072
43452
1711310

Twoje IP: 18.206.76.226
2021-07-29 06:46