Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


PROJEKTY


Projekty zrealizowane
do 01.09.2009

 


 

 

Socrates Comenius — Europejskie księgi podań i legend

 

Celem projektu jest opracowanie ilustrowanego zbioru opowieści o charakterze ludowym i narodowym. Poznanie legend i podań krajów współpracujących uświadomi dzieciom, iż bez względu na pochodzenie, ludzie kierują się w życiu podobnymi wartościami.

Wykorzystanie tychże opowieści będzie okazją do poznania i porównania zwyczajów i mądrości różnych narodów oraz wspólnych motywów postępowania leżących w naturze człowieka. Praca nad projektem da sposobność nawiązania nowych przyjaźni, a tym samym przyczyni się do ukształtowania poczucia tożsamości europejskiej.

W pracy nad projektem wykorzystywane będą różne techniki plastyczne. Nie bez znaczenia będzie również fakt doskonalenia umiejętności językowych w atrakcyjnej formie.

W dniach 13 — 17 listopada 2006r. w szkole w Sofii (Bułgaria) odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu Socrates Comenius — “Europejskie księgi podań i legend”. Naszą szkołę reprezentowali: Ewa Bodziony, Wojciech Wojtaczka, Amanda Nowak i Katarzyna Ruchała. Opiekunami byli nauczyciele: Dorota Borek, Agata Kawalec i Franciszek Szarata. W spotkaniu oprócz Polaków i Bułgarów wzięli udział przedstawiciele szkoły w Rumunii.

Podczas spotkania każda ze szkół przedstawiła swój dotychczasowy dorobek pracy nad projektem oraz krótką prezentację swojego kraju, miejscowości i szkoły. Nasi uczniowie oraz wszyscy pozostali uczestnicy spotkania zapoznali obecnych z narodowymi legendami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych spotkań w ramach projektu. Prezentacje te zostały wzbogacone przez wykonane przez uczniów prace plastyczne. Ponadto szkoła bułgarska przygotowała w języku angielskim inscenizacje swoich podań. Jedne z zajęć prowadzone były przez wykładowcę z Uniwersytetu w Sofii. Podczas nich uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki i sposoby pracy z tekstem literackim.

Czas wolny od pracy został przeznaczony na zwiedzanie Sofii i okolic. Dużą atrakcją okazała się wycieczka do klasztoru mnichów — Rila Monastery, gdzie można było podziwiać zabytkową cerkiew z relikwiami Św. Jana Rylskiego oraz obejrzeć pierwszą w Europie ekologiczną kuchnię i celę mnicha z początku XIXw.

Uczniowie zostali serdecznie przyjęci przez rodziny bułgarskie, które gościły ich podczas pobytu w Sofii. Mieli przez to okazję głębszego poznania kultury i zwyczajów bałkańskich oraz szlifowania języka angielskiego, który stanowił jedyną możliwość porozumiewania się z gospodarzami.

Wizyta była bardzo udana i owocna. Dzieci nawiązały przyjacielskie kontakty z rówieśnikami z Bułgarii, przeżyły niezapomniane chwile, które na długo pozostaną w ich pamięci i sercach. Przede wszystkim jednak podjęto dalsze ustalenia dotyczące pracy nad projektem. Efekty zostaną szczegółowo omówione podczas kolejnego spotkania roboczego w maju, tym razem w Polsce — w naszej szkole.


Album wizyta w Bułgarii

1.jpg 2.jpg 3.jpg

Zgodnie z założeniami programowymi pod koniec pierwszego roku naszej działalności w ramach programu Socrates Comenius opracowaliśmy Wielką Księgę Narodowych Podań i Legend.

W pracy tej zaprezentowaliśmy dwa teksty: podanie Wars i Sawa oraz Legendę o Smoku Wawelskim — które, zdaniem uczestników projektu, odgrywają szczególną rolę w procesie kształtowania polskiej tożsamości narodowej. Jednocześnie — jak stwierdzili uczniowie — są one swoistymi ”drogowskazami moralnymi”, wykładnią uniwersalnych zasad i wartości.

Oba teksty poddane zostały wnikliwej analizie literacko — językowej, a następnie w wersji skróconej o prostym schemacie fabularnym przełożono je na język angielski. Poszczególne fragmenty, często w formie sentencji i porzekadeł, stanowiły podpisy do przygotowanych przez sekcję plastyczną ilustracji. Bogata szata graficzna, na którą złożyły się rysunki, wyklejanki i wycinanki dominuje nad warstwą literacką, co jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami (spotkanie robocze w Sofii — 2006r.).

W toku pracy nad księgą narodził się pomysł scenicznej transformacji tekstu omawianych legend . Uczniowie samodzielnie zredagowali scenariusz przedstawienia o charakterze kabaretowym łączącego treści wspomnianych wyżej legend, także z uwzględnieniem podania o Piaście. Re — Mikser Polski (made in China), bo o nim mowa, został zaprezentowany uczestnikom projektu z krajów partnerskich w maju 2007 r. na szkolnej scenie w Wielogłowach.


Album prezentacja legendy "Wars i Sawa"

c_1.jpg c_2.jpg c_3.jpg c_4.jpg c_5.jpg c_6.jpg c_7.jpg c_8.jpg c_9.jpg


 


Szkoła Marzeń - oficjalna strona

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Publikacje przygotowane przez uczniów uczestniczących w projekcie
"Szkoła Marzeń
"

Koło Literatów

Gazetka "MAGNES": pliki publikowane w formacie Adobe Acrobat 5.0 PDF

 1. NR3 - listopad 2005 - 1,35 MB PDF klikni link
 2. NR4 - grudzień 2005 - 1,52 MB PDF kliknij link
 3. NR5 - styczeń 2006 - 1,49 MB PDF kliknij link
 4. NR6 - luty 2006 - 1,48 MB PDF kliknij link
 5. NR7 - marzec 2006 - 2,35 MB PDF kliknij link
 6. NR8 - kwiecień 2006 - 2,15 MB PDF kliknij link
 7. NR9 - maj 2006 - 1,35 MB PDF kliknij link
 8. NR10 - wrzesień-październik 2006 - 0,99 MB PDF kliknij link
 9. NR11 - listopad 2006 - 1,53MB PDF kliknij link
 10. NR12 - grudzień 2006 - 1,39MB PDF kliknij link

INFORMACJA DOTYCZĄCA "SZKOŁY MARZEŃ"

Głównym celem projektu "Szkoła Marzeń" jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.

Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są:

ˇ Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,

ˇ Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

ˇ Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Przygotowany przez naszą szkołę projekt nosi tytuł "Moja pasja - moją przyszłością" i zgodnie z priorytetem 2 regulaminu "Szkoły Marzeń, ma na celu umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Będzie on prowadzony na zajęciach pozalekcyjnych metodą projektu. W ramach zajęć uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w roli: literata, dziennikarza, naukowca, polityka, psychologa, aktora, lingwisty. Towarzystwo literatów, klub badaczy-odkrywców, koło młodych polityków, grupa młodzieżowych liderów i mediatorów, warsztaty teatralno-językowe pozwolą odnaleźć odpowiedź na pytanie "Jak własne pasje przełożyć na język rzeczywistości w perspektywie dorosłego już życia?" Przewidziane działania to: wycieczki do teatrów, muzeów, Sejmu, planetarium, wydawnictw naukowych, redakcji czasopism, ośrodków akademickich, zajęcia teatralne, dziennikarskie, psychoedukacyjne, konkurs literacki, spotkania z ludźmi nauki, polityki i kultury, samodzielne prowadzenie badań i obserwacji przyrodniczych, wykonanie modeli i pomocy naukowych, akcje ekologiczne. Efektem tych działań będzie publikacja twórczości literackiej młodzieży, systematyczne redagowanie gazetki szkolnej, folderu okolicznościowego z wykorzystaniem pracowni komputerowej, zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej wyników prowadzonych badań przyrodniczych, prezentacje PowerPoint, przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej w języku angielskim a także zdobycie przez młodzież umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje i negocjacje niezbędne w dorosłym życiu. Ponadto internetowe i międzygimnazjalne debaty młodzieży z politykami, przedstawicielami władz lokalnych i przedsiębiorcami dotyczące współczesnych problemów młodych ludzi. Podsumowaniem projektu będzie przygotowanie dla społeczności szkolnej i lokalnej Festiwalu Nauki i Kultury prezentującego efekty całorocznej pracy: wystawy tematyczne, przedstawienie teatralne, prezentacje multimedialne, wytwory literackie.

Celem planowanych działań jest odkrywanie przez uczniów własnych pasji, zainteresowań, rozwijanie drzemiących w nich talentów, co jednocześnie stanowić ma rodzaj swoistej preorientacji zawodowej wspomagającej decyzję o wyborze profilu kształcenia, rodzaju studiów, a w konsekwencji przyszłej pracy zawodowej. Realizacja projektu umożliwi młodzieży z małej miejscowości kontakt z ośrodkami kultury, nauki i polityki w Krakowie i Warszawie. Udział w warsztatach, debatach wykształci podstawowe umiejętności społeczne młodzieży, postawy aktywności, kreatywności i tolerancji niezbędne w kierowaniu swoją przyszłości. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata nasze działania będą ukierunkowane na doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania Internetu oraz sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Z kolei praktyczne zastosowanie nauk ścisłych w poznaniu taczającego nas świata ułatwi uczniom planowanie dalszej kariery zawodowej.


Socrates Comenius

Jak Zespół Szkół w Wielogłowach
włącza się w program Socrates Comenius

We wrześniu 2002 roku odbyła się w Bad Berka (Turyngia, Niemcy) międzynarodowa konferencja szkoleniowa programu Socrates Comenius. Zespół Szkół w Wielogłowach reprezentowała na niej Pani mgr Małgorzata Kubik, nauczycielka języka angielskiego i sztuki. Wynikiem wspólnej pracy Pani Kubik i nauczycieli ze szkół w Niemczech i Włoszech powstał trzyletni program "Fotografia w czasie i przestrzeni". Później do projektu włączyły się szkoły z Holandii i Finlandii. W lutym 2003 został przygotowany i wysłany do Agencji Narodowej Socrates formularz aplikacyjny dotyczący tego programu. Został on przez Agencję Narodową przyjęty. Również w lutym Zespół Szkół w Wielogłowach podpisał z Agencją Narodową Socrates umowę dotyczącą realizacji tego programu, która rozpoczęła się we wrześniu 2003.

W naszym projekcie przedstawiamy jeden wiek w historii krajów partnerskich przy pomocy fotografii. Chcemy zagłębić się w historię tych krajów aby stworzyć obraz naszego własnego rozwoju historycznego i rozwoju naszych partnerów. Chcemy poznać ludzi, odnaleźć pewne wspólne wydarzenia jak również różnice w naszym rozwoju historycznym, żeby ostatecznie dowiedzieć się kim jest "Europejczyk" i co to znaczy być Europejczykiem. Wobec tego podzieliliśmy ubiegły wiek na cztery okresy, które chcemy opracować.

 1. 1900 — 1920 (I Wojna Światowa)
 2. 1920 — 1945 (II Wojna Światowa)
 3. 1945/50 — 1980
 4. 1980 do dzisiaj.

Każdy z tych okresów ma swoje charakterystyczne cechy w dziedzinie ubioru, tradycji, stylu życia, które uczniowie powinni poznać.

Przede wszystkim powinni odkryć historię własnego kraju przy pomocy fotografii, następnie porównać swoją własną historię z historią jednego z krajów partnerskich. Uczniowie zbierają fotografie, kontaktują się z rodzicami, dziadkami, krewnymi i starszymi ludźmi ze swojego miejsca zamieszkania, kontaktują się z muzeum lub podobnymi instytucjami. Na lekcjach rozmawiają o tym, co zebrali, wyciągają wnioski, wybierają i przygotowują fotografie do albumu. Na przedmiotach sztuka i technika uczniowie rozmawiają o czarno-białej i kolorowej fotografii, robią własne zdjęcia, co jest uzupełnieniem projektu w naszej szkole. W pierwszym roku pracy przygotowany będzie album narodowy. Ostateczne rezultaty: w drugim roku pracy album międzynarodowy, w trzecim roku — międzynarodowa wystawa fotograficzna. Pogłębienie wiedzy przy pomocy fotografii, zrozumienie rozwoju historycznego, akceptacja dla innych kultur, wzajemna tolerancja w drodze do stworzenia tożsamości europejskiej.

Działania podejmowane w trakcie trwania projektu:

 1. rok: poszukiwanie materiałów o charakterze narodowym, narodowy album z charakterystycznymi fotografiami z różnych okresów, każdy z uczestniczących krajów tworzy swój własny album, ale jego zawartość będzie uzgodniona na spotkaniach.
 2. rok: wymiana albumów narodowych, przygotowanie jednego, wspólnego, międzynarodowego albumu, dyskusja o jego zawartości i podział pracy na części. Zorganizowania wystawy we własnym kraju jest możliwe w 1 lub 2 roku (co przedyskutujemy na pierwszym wspólnym spotkaniu)
 3. rok: porównanie wyników pracy wszystkich krajów. Międzynarodowa wystawa we wszystkich uczestniczących krajach. Przygotowanie płyt CD i nagrań wideo obrazujących proces pracy oraz przygotowanie strony internetowej.

Ostatecznym rezultatem podejmowanych w trakcie trwania programu działań będą narodowe albumy dla każdego kraju, międzynarodowy album dla wszystkich uczestników, ruchoma wystawa fotograficzna pokazywana we wszystkich krajach uczestniczących, płyty CD, kasety wideo, strona internetowa.

Podczas pracy napiszemy scenariusze prowadzonych zajęć, nagramy płyty CD i kasety wideo o postępach naszych prac, aby ocenić postępy uczniów i pracę nauczycieli, będziemy regularnie przeprowadzać sondaże i ankiety.

Na terenie szkoły powstanie rodzaj stale aktualizowanej gazetki dotyczącej projektu, pokazującej naszym uczniom, nauczycielom, rodzicom i gościom postępy prac. Z pomocą lokalnych władz zaprezentujemy najpierw albumy a następnie wystawę nie tylko w szkołach, ale także w ratuszu i galeriach. Użyjemy naszej strony www, lokalnego radia i telewizji, by upowszechnić wiedzę o projekcie. Zaprezentujemy nasz projekt i jego rezultaty w innych szkołach na naszym terenie oferując pomoc przy przygotowaniu innych projektów.

Podejmowane działania i środki, jakie zostaną użyte w projekcie:

 • zaangażujemy w pracę nad projektem tak wielu uczniów i nauczycieli, jak to możliwe
 • w projekcie będą brali udział uczniowie obu płci
 • robimy wiele na rzecz edukacji interkulturowej w 2 i 3 roku pracy (uczniowie przygotują międzynarodowy album i wystawę)
 • nasza szkoła, jako szkoła podmiejska, posiadająca oddział wiejski stara się wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z małych miejscowości i terenów wiejskich poprzez prowadzenie podobnych projektów
 • w naszej szkole mamy uczniów realizujących program szkoły specjalnej i objętych nauczaniem indywidualnym, którzy wezmą udział w pracach (aranżowanie własnych zdjęć do albumu)
 • nasza miejscowość jest jednolita etnicznie i wyznaniowo, dlatego trudno włączyć w prace nad projektem dzieci innych kultur, ras lub religii.

Uczniowie ze wszystkich krajów partnerskich będą zbierać charakterystyczne dla każdego z czterech okresów fotografie w ciągu pierwszego roku pracy, a podczas spotkań roboczych przedyskutujemy zawartość albumów narodowych. Będziemy pracować według ustalonego scenariusza. Każdy kraj przeprowadzi własną ewaluację, a podczas spotkań przeprowadzimy ocenę ogólną. W 2 roku przygotujemy międzynarodowy album (praca musi być podzielona między kraje uczestniczące), a podczas spotkań przedyskutujemy jego zawartość i opracujemy jego plan i ewaluację. W 3 roku przygotujemy wspólną wystawę, która będzie pokazywana we wszystkich krajach uczestniczących (w tym przypadku koordynacja działań będzie bardzo istotna). Konieczny będzie stały kontakt między wszystkimi szkołami (przez Internet, telefony, faxy lub wideokonferencje - jeśli to możliwe). Wszystkie kraje uczestniczące chcą efektywnie brać udział w projekcie. Szczegółowa dyskusja o dalszej pracy będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania w Polsce.

Będziemy używać aparatów fotograficznych, kamer, komputerów, Internetu, skanerów i programów do obróbki obrazu.

Uczniowie będą czynnie uczestniczyć w trzech fazach projektu: planowaniu, pracy i ocenie.

Planowanie:

zbieranie materiałów fotograficznych i historycznych o okresach objętych projektem; zaplanowanie zawartości i podpisów albumu narodowego; decyzja na temat zorganizowania narodowej wystawy po 1 roku pracy.

Praca:

zbieranie i robienie fotografii; tworzenie podpisów w językach wszystkich uczestników i w języku angielskim; kopiowanie fotografii; przygotowanie aranżacji niezbędnej na wystawę.

Ocena:

wypełnianie kwestionariuszy; prowadzenie dziennika działań; dokumentowanie prac kamerą wideo oraz na stronie internetowej.

Do planu nauczania zostaną włączone elementy projektu z dziedzin: historii; techniki; informatyki; języków obcych; sztuki; geografii; religii i innych.

Szkoły biorące udział w projekcie "Fotografia w czasie i przestrzeni" to:

 • ImPLUS — Schule Schmiedefeld Staatliche Regeschule; Schmiedefeld, Turyngia, Niemcy
 • Baken Park Lyceum; Almere, Flevoland, Holandia
 • Torankin Koulu; Kuusamo, Oulun Iääni, Finlandia
 • Scuola Media Statale "Ludovico Ariosto"; Rzym, Lacio, Włochy
 • Zespół Szkół w Wielogłowach; Wielogłowy, Małopolska, Polska

Pierwsze spotkanie robocze uczniów i nauczycieli wszystkich szkół biorących udział w realizacji programu "Fotografia w czasie i przestrzeni" odbędzie się w Wielogłowach w dniach 12 — 16 listopada.

Polskimi opiekunami gości ze szkół partnerskich i koordynatorami projektu są następujący nauczyciele Zespołu Szkół w Wielogłowach:

 • Małgorzata Kubik, nauczycielka języka angielskiego i sztuki
 • Bogusława Czubaj, nauczycielka języka angielskiego
 • Bogusława Zając, nauczycielka sztuki
 • Agnieszka Litwińska, nauczycielka sztuki
 • Kinga Sanocka, nauczycielka języka angielskiego
 • Anna Turek, nauczycielka języka polskiego
 • Paweł Chlebiński, nauczyciel informatyki

Program spotkania obejmuje nie tylko pracę nad projektem:

12.11.2003 (środa)

 • 12:00 - zwiedzanie szkoły w Wielogłowach zapoznanie z polską grupą "Comeniusa"
 • 15:00 - 16:00 - obiad
 • 18:00 - 19:00 - prezentacja multimedialna szkół

 

13.11.2003 (czwartek)

 • 7:30 - wyjazd na wycieczkę do Wieliczki
 • 10:00 - 13:00 - zwiedzanie kopalni soli
 • 14:00 - 15:00 - obiad w Krakowie
 • 16:00 - 18:00 - zwiedzanie Krakowa
 • 20:30 - powrót do Wielogłów

14.11.2003 (piątek)

 • 9:00 - 15:00 - praca nad projektem "Fotografia w czasie i przestrzeni"
 • 15:30 - 17:00 - obiad
 • 17:00 - 19:00 - praca nad projektem "Fotografia w czasie i przestrzeni"

15.11.2003 (sobota)

 • 10:00 - 11:30 - święto szkoły (część oficjalna)
 • 12:00 - 15:00 - praca nad projektem "Fotografia w czasie i przestrzeni"
 • 15:00 - 16:00 - obiad
 • 16:00 - spotkanie nauczycieli gości z gronem pedagogicznym szkoły, uczniowie goście wraz z opiekunami - wycieczka do Nowego Sącza

16.11.2003 (niedziela)

 • od rana - wyjazd gości

Podczas pracy nad projektem zostanie dokładnie ustalona tematyka zdjęć z poszczególnych interesujących nas okresów. Omówimy także ich układ oraz podejmiemy decyzje dotyczące formy przygotowania albumów narodowych.

Artykuł na temat pierwszego spotkania w Wielogłowach

3.jpg


How the Zespół Szkół in Wielogłowy joins
the Socrates Comenius project...

In September 2002 there was an international conference of Socrates Comenius in Bad Berka, Germany. Ms. Małgorzata Kubik, b.a., was there as a representative of the Zespół Szkół in Wielogłowy. The work of Ms Kubik and teachers from Germany and Italy resulted in preparing a project called "Photography in Time and Space". Later on schools from Holland and Finland joined the project. In February 2003 the application form for the National Socrates Agency was prepared and sent. It was accepted. Still in February the Zespół Szkół in Wielogłowy and the National Socrates Agency signed a contract on realisation of the project. It started in September 2003.

In our project we would like to discover one century of history of the different partner countries with the help of photography. We would like to get into the history of these countries, to "draw a picture" of our own historical development and of the development of our partners. We want to get to know the people, find certain common facts in our historical development, but also differences, to get to know finally, who is "European" and what does it mean "to be an European".

Therefore we divided the past century into four steps or periods in which we want to work:

1st step: 1901 - 1920 (World War I)
2nd step: 1920 - 1945 (World War II)
3rd step: 1945/50 - 1980
4th step: 1980 till today.

Every period has its characteristics in clothes, traditions, lifestyle etc., which the students should be able to explore in "interviews", talks with older people or family members. How did life change in connection to historical events (like wars)? What lifestyles and clothes belong together in certain periods? Where are the reasons for certain developments, why did a human being go the way he/she did in a certain country? These things should be discovered in our project "Photography in Time and Space".

We will also take pictures from the past with the means of the present; the students will dress like their forefathers. We will also take characteristic "modern" photographs from the period we live in.

At the end of year 1 there will be a national album of each partner country. Photographs will be collected, chosen, prepared for the album and captures for the photos will be written.

At the end of year 2 there should be one common album of all the partner countries (with photos from all the national albums and captures in all languages of the participating countries). The final product of the project, at the end of tear 3, should be a common mobile exhibition of all countries, which will be shown in all participating countries.

Other products will be CDs with photos, a video about our efforts during the working period, a Web page about our work.

The Zespół Szkół joined the Socrates - Comenius project

3.jpg


Wie hat Zespół Szkół in Wielogłowy sich an das
Socrates Comenius Projekt angeschlossen...

Im September 2002 fand eine internationale Konferenz - Socrates Comenius - in Bad Berka (Deutschland) statt. Frau Małgorzata Kubik repräsentierte dort Zespół Szkół in Wielogłowy. Das Endergebnis der Zusammenarbeit Frau Kubik und anderer Lehrer aus Deutschland und Italien war die Vorbereitung des Programms "Fotografie in der Zeit und im Raum". Später nahmen an diesem Programm auch Schulen aus Holland und Finnland teil. Im Februar 2003 wurde das Anmeldeformular für the National Socrates Agency vorbereitet und geschickt und später wurde es auch akzeptiert. Noch in demselben Monat haben Zespół Szkół in Wielogłowy und the National Socrates Agency den Vertrag über die Realisierung des Projekts unterschrieben..

Das Projekt fing im September 2003 an.

In unserem Projekt wollten wir mit Hilfe des Fotos die Geschichte eines Jahrhunderts in vielen Partnerländern entdecken. Wir möchten die Geschichte dieser Länder kennen lernen und "ein Bild" von der historischen Entwicklung von uns und unseren Partnern "zeichnen". Wir möchten die Menschen kennen lernen und Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Entwicklung unserer Länder finden. Wir wollen auch die Definition des Europärs festlegen und die Frage: Was bedeutet das, daB man ein Europär ist? beantworten..

Zu diesem Zweck teilten wir das XX. Jahrhundert in vier Perioden:

 

 1. 1901 - 1920 (der 1.Weltkrieg)
 2. 1920 - 1945 (der 2.Weltkrieg)
 3. 1945/50 - 1980
 4. 1980 bis heute.

 

Jede Zeitperiode hat ihre charakteristische Kleidung, ihren Lebensstil, ihre Traditionen u.s.w.. Unsere Schüler werden sie während der Gespräche mit älteren Menschen und Familienmitgliedern entdecken. Wie veränderte sich das Leben im Kontext der historischen Ereignisse (zB. des Krieges)? Was für Lebensstile und Kleidung waren für die einzelnen Zeitperioden charakteristisch? Was sind die Gründe des bestimmten Ablaufs der Ereignisse? Warum traff ein Mensch aus einem Land bestimmte Entscheidungen? Diese Fragen sollen in unserem Projekt "Fotografie in der Zeit und im Raum" beantwortet werden..

Jede Zeitperiode hat ihre charakteristische Kleidung, ihren Lebensstil, ihre Traditionen u.s.w.. Unsere Schüler werden sie während der Gespräche mit älteren Menschen und Familienmitgliedern entdecken. Wie veränderte sich das Leben im Kontext der historischen Ereignisse (zB. des Krieges)? Was für Lebensstile und Kleidung waren für die einzelnen Zeitperioden charakteristisch? Was sind die Gründe des bestimmten Ablaufs der Ereignisse? Warum traff ein Mensch aus einem Land bestimmte Entscheidungen? Diese Fragen sollen in unserem Projekt "Fotografie in der Zeit und im Raum" beantwortet werden.

Wir werden auch Fotos machen, die die Elemente der Vergangenheit enthalten. Die Schüler werden sich zB. wie ihre Vorfahren kleiden. Sie werden auch charakteristische Fotos aus unserer Zeit machen.

Am Ende des ersten Jahres unserer Arbeit wird ein Bildband für jedes Partnerland fertig gestellt. Für diese Bildbänder werden Fotos gesammelt und ausgewählt. Später werden auch die Beschreibungen vorbereiet.

Am Ende des zweiten Jahres wird ein gemeinsamer Bildband für alle Länder fertig gestellt. Er wird Fotos aus allen nationalen Bildbändern mit Beschreibungen in ihren Sprachen enthalten.

Das Endprodukt dieses Projekts soll Ende des dritten Jahres unserer Arbeit eine verstellbare Ausstellung sein. Sie wird in allen Ländern, die an diesem Projekt gearbeitet haben, gezeigt werden.

Andere Produkte: eine CD mit Fotos, ein Videofilm über unsere Arbeit an diesem Projekt und eine Internetseite über unsere Arbeit.

Zespół Szkół in Wielogłowy schloss sich an das Socrates Comenius Projekt an

3.jpg


Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

2147573
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
267
5326
1199
2147573

Twoje IP: 44.201.94.72
2022-07-02 08:44