Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

Świetlica szkolna - wiadomości ogólne

Świetlica Szkolna przy Gimnazjum im gen. J. Gizy w Wielogłowach zorganizowana jest dla  uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu  organizację dojazdu do szkoły zajęcia pozalekcyjne  lub na czas pracy ich rodziców.

CZAS PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Poniedziałek

7:20-15:20

Wtorek
7:20-15:20
Środa
7:25-15:20
Czwartek
7:25-15:20
Piątek
7:25-15:20

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Praca świetlicy przebiega zgodnie z planem pracy świetlicy oraz tygodniowym rozkładem zajęć w grupach wychowawczych. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i są zobowiązani do odpowiedniego zachowania i przestrzegania zasad korzystania z pomieszczenia świetlicy zawartych w jej Regulaminie i Statucie Szkoły.

 • Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich zakończeniu oraz oczekującym na zajęcia pozalekcyjne w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
 • Stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych, zabaw swobodnych i zorganizowanych.
 • Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań i talentów dzieci. Przy świetlicy działa kółko rzemiosła artystycznego, na które mogą się zapisywać chętne dzieci oraz odbywają się  częste zajęcia plastyczno-techniczne, teatralne, ruchowe, muzyczne, żywego słowa i komputerowe. Prace dzieci ozdabiają świetlicę szkolną i szkolne korytarze. Przygotowywane są również prace na kiermasze, konkursy i akcje charytatywne.
 • Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
 • Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
 • Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.
 • Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

Warunkiem zgłoszenia ucznia na świetlicę jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów  do 15 września każdego roku szkolnego karty zgłoszenia ucznia na świetlicę zawierającą dane dziecka, godziny jego pobytu na świetlicy szkolnej, dane osób odbierających dziecko ze świetlicy lub zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu

 • Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na prośbę rodziców, jak też na wniosek wychowawcy klasowego lub pedagoga szkolnego.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 • Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło sie do świetlicy.
 • Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje sie na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 • Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje z kim idzie do domu.
 • Uczniowie korzystający z dowozu busem szkolnym odbierani są przez opiekuna z busa. Uczniowie oddziału przedszkolnego przyprowadzani są  przez nauczyciela, z którym uczeń miał ostatnia lekcję.
 • Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 • Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

nauczyciele wychowawcy świetlicy:
Kamińska Ewa
Agnieszka Szubska

 

Z życia świetlicy szkolnej w Wielogłowach

1.jpg 2.jpg 5.jpg

 

6.jpg 7.jpg

 

3.jpg 4.jpg

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1823876
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
725
5752
27002
1823876

Twoje IP: 3.236.253.192
2021-10-22 07:49