Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy


2004/05r

Informacja o realizacji zadań priorytetowych w ramach projektu "Szkoły Promującej Zdrowie" za rok szkolny 2004/2005

Podjęte działania:

 1. Dokonane zmiany w środowisku fizycznym szkoły:
  1. odmalowanie budynku gimnazjum, odświeżenie części sal lekcyjnych,
  2. rozszerzenie szkolnej sieci komputerowej, łącząc do sieci ogólnoszkolnej dwie biblioteki pedagogów szkolnych, dwa pokoje nauczycielskie oraz nową pracownię komputerową
  3. dokonano remontu placu przed budynkiem szkoły podstawowej (położenie kostki oraz wykonanie izolacji pionowej w budynku szkolnym)
 2. Realizacja ścieżki prozdrowotnej przebiega zgodnie z programem tejże ścieżki ujętym w szkolnym zestawie programów edukacyjnych.
 3. Szkolenie nauczycieli przebiegało zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami aktualnymi szkoły, które zostały zapisane w programie WDN. Oto niektóre poruszane tematy:
  1. metoda projektu jako jedna z form realizacji integracji międzyprzedmiotowej
  2. pisanie aplikacji przy ubieganiu się o fundusze unijne
  3. tworzenie procedur i narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości
  4. pisanie raportu z wewnętrznego mierzenia jakości
  5. praca z uczniem dyslektycznym
 4. Ponadto grupa uczniów ukończyła 30-sto godzinne warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji. Młodzieżowi Liderzy wzięli udział w corocznym psycho - edukacyjnym obozie szkoleniowym.

 5. Samorząd szkolny we współpracy z zaprzyjaźnionym gimnazjum w Piątkowej realizował program "Debaty" ze szkołami bułgarskimi z Sofii i Schuman. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
 6. W związku z wewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły skierowano szereg ankiet do uczniów, rodziców i nauczycieli, a część pytań zawartych w tych kwestionariuszach dotyczyła klimatu i atmosfery panującej w szkole. Całe środowisko szkolne wysoko oceniło relacje interpersonalne panujące w placówce. Ocena ta jest zbieżna z wynikami ewaluacji programu wychowawczego. Tegoroczna ewaluacja programu wychowawczego miała na celu sprawdzenie efektów działań wychowawczych bezpośrednio po trzech latach pracy z młodzieżą gimnazjalną oraz w trybie odroczonym. Interesujący nas obszar badań miała udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile nabyte w gimnazjum umiejętności pozwoliły młodzieży lepiej funkcjonować w nowym środowisku szkolnym i życiu codziennym. Analiza mocnych i słabych stron pozwoliła na stwierdzenie, że szkoła poprzez bogatą ofertę zająć pozalekcyjnych stwarza warunki młodzieży do licznego udziału w tychże zajęciach, rozwijając tym samym ich zainteresowania oraz umiejętności społeczne, które są jednym z priorytetowych zadań szkolnego programu wychowawczego.
 7. W ramach współpracy z pielęgniarką szkolną podjęto następujące działania:
  1. pozyskanie grantu ze Starostwa Powiatowego na realizację projektu "I ty możesz uratować komuś życie", dotyczącego udzielania pierwszej pomocy
  2. prowadzono przez cały rok fluoryzację zębów w klasach nauczania zintegrowanego
  3. w klasach szóstych SP i klasach pierwszych gimnazjum przeprowadzono spotkania z lekarzem i pielęgniarką które dotyczyły problemów wieku dojrzewania
  4. w klasach trzecich gimnazjum przeprowadzono projekt "Już teraz mogę zadbać o zdrowie mojego przyszłego dziecka"
  5. potkanie z lekarzem na temat "Higieny wieku dojrzewania"
  6. badanie komputerowe wzroku przez pracowników PPP
  7. badania pojemności płuc dzieci z alergią oraz chorobami układu oddechowego
  8. przesiewowe badania logopedyczne w klasie 0
  9. objęcie profilaktyczną opieką dzieci z ryzyka choroby nadciśnieniowej
 8. W ramach współpracy z rodzicami zorganizowano:
  1. kiermasz bożonarodzeniowy (na który rodzice przygotowali zdrowe, tradycyjne potrawy)
  2. sportowy turniej rodzinny
  3. akcję pt. "Ferie z rodzicami"
 9. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury młodzieżowi liderzy zorganizowali mikołajkowe spotkanie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi.
 10. Uczestnictwo w konferencjach Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie w Nowym Sączu. Nawiązanie współpracy ze Szkołą w Piątkowej w celu realizacji projekty "Debata".

Podjęto kroki w celu pozyskania certyfikatu "Szkoły wyróżnionej za wychowanie", dlatego dokonano wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły wg standardu "Szkoły i placówki wychowujące".


2003/04r

Raport z realizacji programu szkoły promującej zdrowie za rok szkolny 2003/2004

Zadania priorytetowe wynikające z potrzeb społeczności szkolnej: 

 1. Wdrażanie szkolnego programu profilaktyki - monitoring działań w obszarze: promocji zachowań wolnych od agresji (przeprowadzono monitoring i naniesiono poprawki do dalszej realizacji)
 2. Wypracowanie procedur postępowania nauczycieli, rodziców, uczniów w sytuacjach problemowych i kryzysowych w szkole (opracowano w formie dokumentu - realizacja od września 2004)
 3. Opracowanie skutecznych form i metod pracy z uczniami zdolnymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Systematyczne stosowanie metody projektu w pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną. A dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzenie nadal zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych i wyrównawczych.
 4. Objęcie uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej badaniami logopedycznymi i badaniami słuchu (przebadano wszystkie dzieci i skierowano do specjalistów).
Ponadto podjęte działania:
 1. Prezentacja na forum III Krajowej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Katowicach-Ustroniu działalności młodzieżowych liderów promocji zdrowia w gimnazjum (listopad-2003)
 2. Udział w spotkaniach Nowosądeckiej Ligi Szkół Promujących Zdrowie w Nowym Sączu i w Krynicy - konferencja pod hasłem O zdrowie zadbaj sam - ruch i żywienie w profilaktyce (październik, grudzień 2003; marzec, maj 2004)
 3. Zorganizowanie uroczystości nadania imienia gimnazjum i poświęcenia sztandaru szkoły (listopad 2003)
 4. Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego w celu pozyskania funduszy dla stypendystów szkolnej Fundacji im. Gizów (grudzień 2003)
 5. Realizacja międzynarodowego programu Sokrates-Comenius :
  • - goszczenie w szkole uczestników projektu z Niemiec, Włoch, Holandii, Irlandii (listopad 2003),
  • - wyjazd naszej młodzieży do Niemiec w celu dalszej realizacji programu (kwiecień 2004),
 6. Wypracowanie w zespole promocji zdrowia wskaźników do standardów szkoły promującej zdrowie (maj 2004).
 7. Udział młodzieży w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" (kwiecień-czerwiec 2004)
 8. Wspólny rajd i rozgrywki sportowe z okazji dnia dziecka z zaprzyjaźnionym gimnazjum w Piątkowej (czerwiec 2004)
 9. Opracowanie projektu ewaluacji szkolnego programu wychowawczego
 10. Udział młodzieży w różnych rozgrywkach sportowych, turniejach, mistrzostwach (duże osiągnięcia w biegach na orientację) - przez cały rok szkolny.
 11. Zgodnie z potrzebami nauczycieli przygotowano i zrealizowano w ramach WDN cykl szkoleń dla całej rady pedagogicznej:
  • - czytanie i interpretowanie wyników testów kompetencji po klasie szóstej i gimnazjum - wnioski do dalszej pracy,
  • - pomiar dydaktyczny, opracowanie, czytanie, interpretowanie kartoteki testu z przyrody,
  • - ewaluacja w pracy dydaktycznej nauczyciela,
  • - jak pracować nad emisją głosu w czasie prowadzenia lekcji,
  • - wypracowanie procedur postępowania nauczycieli i uczniów w sytuacjach  problemowych i kryzysowych w szkole,
 12. W ramach zmian w środowisku fizycznym szkoły dokonano wymiany ogrodzenia wokół szkoły, utwardzono grunt pod boisko sportowe.

2004r

 1. - Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów Nowosadeckiej Ligi SzPZ:
  • - sprawozdanie z konferencji w Katowicach-Ustroniu
  • - warsztaty "Jak pozyskiwać fundusze unijne?"

A. Turek

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1785896
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
1158
3688
23743
1785896

Twoje IP: 3.236.212.116
2021-09-21 18:19